พศจ.นครสวรรค์ นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ มานิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์