การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 /2554

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา...