การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2555  ที่ผ่านมา  ได้มีการประชุมประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ  และนักวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ  ณ  วัดศรีโสดา  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย

          เรื่องประธานแจ้ง ให้ทราบ ได้แก่  การสอบ O-net, A-net  ตรงกับวันสอบบาลีสนามหลวง

          เรื่องเสนอเพื่อทราบ  1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

                                                2. แนวทางการประเมินภายในสถานศึกษา

                                                3. การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net, A-net 

          และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง   ได้แก่                   

                      1. การดำเนินการเรื่องพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

                      2. กรอบแนวทางในการดำเนินการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

                      3. เป้าหมายการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2555

                     4. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3

                     5. การจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการระดับประเทศ

              แนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในปี 2555 นี้  จะมีการประชุมประธานกลุ่ม     รองประธาน เลขานุการ  และนักวิชาการกลุ่ม  จำนวน  6  ครั้ง  โดยกำหนดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ  ดังนี้

                ครั้งที่ 1  จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มที่ 5   วันที่  2  กุมภาพันธ์  2555 

                                (วันศุกร์)  สัปดาห์แรกของเดือนนั้น

                ครั้งที่ 2  จังหวัดร้อยเอ็ด     กลุ่มที่ 10  วันที่  3  มีนาคม  2555  (วันเสาร์)

                ครั้งที่ 3  จังหวัดฉะเชิงเทรา/วัดโสธรฯ  กลุ่มที่ 12  วันที่  4  พฤษภาคม  2555  (วันศุกร์)

                ครั้งที่ 5  จังหวัดนครศรีธรรมราช     กลุ่มที่  2  วันที่  3  มีนาคม  2555  (วันเสาร์)

                ครั้งที่  6  จังหวัดอยุธยา/วังน้อย/วัดชูจิต กลุ่มที่ 3  วันที่  7  กันยายน  2555  (วันศุกร์)

                ครั้งที่ 7  จังหวัดสุรินทร์     กลุ่มที่ 11  วันที่  16  พฤศจิกายน  2555  (วันศุกร์)

 

        ส่วนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ  เลื่อนจากปีการศึกษา 2554  ไปเป็นปีการศึกษา 2555

             ***  รายละเอียดต่างๆ  ทางสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทุกกลุ่มทั่วประเทศ จะได้นำไปประชุมชี้แจง
ให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบในโอกาสต่อไป