กำหนดการสอบวัึดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้
  ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่กำหนดสอบวันที่ ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๕ กำหนดสอบวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
>>>บันทึกข้อความ
>>>คำสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
>>>ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔