เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2554

ตามที่กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้จัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษตามร้องขอได้..รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

>>>หนังสือจาก สทศ
>>>หนังสือจาก พศ