โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp 2012)

โรงเรียนคีรีวงศืวิทยา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp 2012) ประปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 21 มกราคม 2555 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 100 รูป ประกอบด้วย โรงเรียนคีรีวงศ์วทยา, โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา ,โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม,โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา,โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต, โรงเรียนศรีนภเขตวิทยาผลที่คาดจะได้รับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษมากขึ้น, ได้ฝึกทักษะในด้านการฟัง อ่าน เขียนและพูดดีขึ้น, สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้มากขึ้น

>>>โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp  2012)

>>>ภาพกิจกรรม