สถานที่ติดต่อ กองพุทธศาสนศึกษา

สถานที่ติดต่อ กองพุทธศาสนศึกษา แห่งใหม่....ดังนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ชั่วคราว) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 666 ถนน บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700.... โทรศัพท์ 02 446 8239-40 Fax. 02 446 8237 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป