กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2554

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 26-29 ธันวาคม 2554 จึงขอแจ้งให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าสอบตามตารางสอบต่อไป
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบ