หมายเลขโทรศัทพ์/โทรสาร ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 , 7และ 8

เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์/โทรสาร

ชั้น

1

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

02 446 8301

8

2

  -     หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานฯ

 

02 446 8302

8

3

รองผู้อำนวยการ (นายอำนาจ บัวศิริ

 

02 446 8303

8

4

  -     หน้าห้องรองผู้อำนวยการ

 

02 446 8304

8

5

รองผู้อำนวยการ (นายพนม ศรศิลป์)

 

02 446 8305

8

6

  -     หน้าห้องรองผู้อำนวยการ

 

02 446 8306

8

7

รองผู้อำนวยการ (นายกนก แสนประเสริฐ)

 

02 446 8307

8

8

  -     หน้าห้องรองผู้อำนวยการ

 

02 446 8308

8

9

ที่ปรึกษา

 

02 446 8309

8

10

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

02 446 8354

02 446 8300

5

11

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

5

12

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

5

13

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

5

14

กองพุทธสารนิเทศ

 

5

15

ผู้อำนวยการกองกลาง

 

02 446 8312

8

16

-                    หน้าห้องผู้อำนวยการกองกลาง

02 446 8313

 

8

17

ส่วนช่วยอำนวยการ

02 446 8314-5

 

8

18

-                    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

02 446 8316

 

5

19

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

02 446 8317-8

 

8

21

ส่วนบริหารงานคลัง

02 446 8319-20

 

8

23

-                    งานพัสดุ

02 446 8321

 

8

24

-                    กลุ่มนิติการ

02 446 8323

 

8

25

ส่วนแผนงาน

02 446 8325

 

8

26

ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

02 446 8237-42

 

 

7

27

-                    งานช่วยอำนวยการ

 

7

28

-                    งานบริหารทั่วไป

 

7

29

-                    ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

 

7

30

ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

 

7

31

-                    ส่วนการศึกษาสงเคราะห์

 

7

32

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

02 446 8260

 

5

33

-                    หน้าห้อง

 

5

34

-                    ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

5

35

-                    งานประชาสัมพันธ์

 

5

36

ส่วนช่วยอำนวยการ

 

5

37

-                    งานการเงิน

 

5

38

ส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้

 

5

39

ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

 

02 446 8261

5

39

-                    หน้าห้อง

02 446 8271

 

5

40

-                    ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

5

41

ส่วนจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง

 

5

42

ส่วนจัดการศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค

 

5

43

ส่วนทะเบียนและสัญญา

 

5

44

ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ

 

5

45

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

02 446 8278-9

 

 

7

46

-                    หน้าห้อง

 

7

47

ส่วนงานมหาเถรสมาคม

 

7

48

ส่วนงานในสมเด็จพระสังฆราช

 

7

49

ส่วนกิจการคณะสงฆ์

 

7

50

ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา

 

7

51

ส่วนศาสนวิเทศ

 

7

 

หมายเหตุ  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กองพุทธศาสนสถาน และหมวดยานพาหนะ
อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง