กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่
(นักธรรมโท-เอก สอบ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ธรรมศึกษาสอบ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔)
>>>สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก จังหวัดนครสวรรค์
>>>สนามสอบสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จังหวัดนครสวรรค์
>>>คณะกรรมการดำเนินการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก.pdf

 

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การเลื่อนสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
***********
ตามที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ในวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ และ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ดังทราบแล้วนั้น
รัฐบาลได้ประกาศภัยพิบัติเกิดอุทกภัย รวม ๒๑ จังหวัด ของประเทศไทย ทำให้
พระภิกษุสามเณร ประชาชน จำนวนมากได้รับความลำบากเดือดร้อน สำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจึงเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวงที่กำหนดไว ้เดิม และกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง
สมัยที่ขึ้นใหม่ โดยสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้


นักธรรมชั้นโท-เอก
วันจันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู ้ธรรม
วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย


ธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก
วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู ้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย


สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔