สำนักงาน พศ.ย้ายที่ทำการชั่วคราว

เนื่องด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมจึงจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำการสำนักงานจากพุทธมลฑล มาตั้งชั่วคราวอยู่ที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคารพระธรรมวโรดม 100 ปี เลขที่ 3 ถนนสามเสน 9 วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2241-8002,0-2241-8005 โทรสาร 0-2241-8002