เกณฑ์มาตรฐานรอบ 3

>>>แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

>>>ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน).pdf

>>>มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.rar

>>>eCitizen พร้อมคู่มือ.rar

สมศ.+พศ.+สถานศึกษา+ผู้บริหาร+ครู+นักเรียน+ชุมชน=คุณภาพ

 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 

หลักเกณฑ์การกำหนดตัวบ่งชี้

                ๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

                ๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

                ๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

 

>>กลุ่มตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ตัวบ่งชี้ที่ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

หมายถึง ผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

หมายถึงผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เกมส์ เป็นต้น

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                ๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                ๒. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ การวัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนัก และผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมพลศึกษา หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

                ๓. ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และการรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย

                ๔. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ สถิติการเจ็บป่วย สถิติการใช้ห้องพยาบาล และข้อมูลจากฝ่ายปกครอง เป็นต้น

                ๕. ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

                ๖. ผลการสังเกตผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

                ๗. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

หมายถึงผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม ไพเราะ น่ารื่นรมย์ พัฒนา ฝึกฝน และซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์วรรณศิลป์และนันทนาการ เป็นต้น

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                ๑. จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์วรรณศิลป์และนันทนาการ

                ๒. ผลงานของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร

                ๓. เอกสาร ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ ฯลฯ

                ๔. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
หมายถึง ผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตามประเด็นดังนี้

                ๑.บำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตามอัตภาพ เช่น หุงข้าว ทำอาหาร เสิร์ฟอาหาร มีการ์ดอวยพร ดอกไม้ของขวัญให้ตามเทศกาล เป็นต้น

                ๒.ช่วยทำกิจธุระ การงาน เช่น ช่วยทำความสะอาดบ้านหรืองานบ้าน ช่วยซื้อของ ช่วยกิจธุระ การงาน ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขอให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น

                ๓.สืบทอด รักษาวงศ์สกุล เช่นการไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง สร้างชื่อเสียงให้แก่ครอบครัว เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เป็นต้น

                ๔.ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดีเช่น เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปฏิบัติตนในโอวาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนไปและกลับจากโรงเรียน เป็นต้น

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลการสำรวจจากแบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสถานศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

หมายถึงผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจากการศึกษากลางคันและไม่มีปัญหาด้านการปกครอง รวมทั้งมีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดีได้แก่ สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                ๑. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ จำนวนการขาดเรียน จำนวนการทะเลาะวิวาท จำนวนการผิดระเบียบของสถานศึกษา สถิติของหายในสถานศึกษา ปัญหาการปกครอง เป็นต้น

                ๒. จำนวนผู้เรียนตามเกณฑ์การพิจารณาจากสมุดบันทึกของครูสมุดบันทึกความดี

                ๓. ผลงานของผู้เรียนทั้งในและนอกหลักสูตร

                ๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

หมายถึง ผู้เรียนให้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือส่วนรวม ที่แสดงถึง ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคมโดยการบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีตามโอกาสอันควรและควรปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น การช่วยเหลืองานโรงเรียน ช่วยทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นของส่วนรวม เป็นต้น

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

                ๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง

                ๓. ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของผู้เรียน เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นต้น

                ๔. สมุดบันทึกความดีของผู้เรียน

                ๕. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หมายถึง ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายถึงผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการแสวงหาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น จินตนาการ ฯลฯ ที่บันทึกไว้ในเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์แผ่นศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ โดยการอ่าน การดูการฟัง และการเขียน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                ๑. แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน

                ๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน การดูการฟัง

และการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

                ๓. ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการค้นคว้าประกอบการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

                ๔. ข้อมูลการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน และข้อมูลการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                ๕. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

หมายถึงผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                 ๑. ปฏิทินกิจกรรมประจำปีของสถานศึกษา

                 ๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง

                 ๓. ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม เทศกาล ประเพณีวันสำคัญต่างๆ การทัศนศึกษา

                 ๔. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมหรือผลการประเมินการจัดกิจกรรม

                 ๕. ข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน

                 ๖. ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

                 ๗. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

หมายถึงผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                 ๑.ข้อมูลการบันทึกจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

                 ๒.ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับชั้น

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

หมายถึงผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสมรรถนะในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                 ๑.ข้อมูลการบันทึกจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามที่กำหนด

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

                 ๒.ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับชั้น

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและมีพัฒนาการ

ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีหมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ขีดจำกัดล่าง หมายถึง คะแนนต่ำสุดของคะแนนเฉลี่ยแต่ละ

ชั้นและวิชา

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ติดต่อธุรกิจการงาน การพัฒนาอาชีพ และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษถือเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนชำนาญในการใช้เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนนำไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งต้องเรียนรู้ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษาไทย รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งมุ่งให้ได้เรียนรู้ คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การเรียนรู้ในกลุ่มสาระนี้มีสาระหลักที่จำเป็น คือ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางเป็นกลุ่มสาระที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนมีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมะสมกับระดับชั้น โดยได้กำหนดสาระสำคัญให้เรียนรู้ คือ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง เป็นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความรู้ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ได้กำหนดให้เรียนรู้สาระต่างๆ ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางเป็นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดให้มีสาระที่เรียนรู้ ได้แก่ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัวการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ

และการป้องกันโรค รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิต

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งแสดงถึงการมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญในการเรียนรู้ได้แก่ การดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการอาชีพ

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์สาระสำคัญที่เรียนรู้ได้แก่ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หมายถึง การดำเนินการของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา

หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๕ ข้อ ดังนี้

                 ๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และอบรมครูอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง หรือครูไปอบรมพัฒนาตนเอง

อย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง

                 ๒. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง

                 ๓. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง

                 ๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา

                 ๕. สถานศึกษามีการนำผลประเมินจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ

เกณฑ์การพิจารณา

                 พิจารณาจากผลการดำเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

หมายถึงครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน ๘ ข้อ ดังนี้

                 ๑. การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด

หลักการและความสัมพันธ์รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                 ๒.การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทาย

ความสามารถของผู้เรียน

                 ๓.การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ

ทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย

                 ๔.การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

                 ๕.การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์

ในการจัดการเรียนการสอน

                 ๖. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ

พัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนำมา

ใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

                 ๗.การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน

                 ๘.การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                 ๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินการของครูตามข้อ ๑-๘

                 ๒. แผนงาน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรม ที่ครูดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                 ๓. ข้อมูลจากการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานของครูตามข้อ ๑-๘

                 ๔. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

                 ๕. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

หมายถึงการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง

 

เกณฑ์การพิจารณา

                พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการและพัฒนา

สถานศึกษา จำนวน ๔ ข้อ ดังนี้

                ข้อที่ ๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน)

                                 คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

 

   ๑) ด้านวิชาการ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๑๗ ข้อ คือ

                                                 ๑.  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

                                                 ๒.  การวางแผนงานด้านวิชาการ

                                                 ๓.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

                                                 ๔.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

                                                 ๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                                                 ๖.  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

                                                 ๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

                                                 ๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

                                                 ๙.  การนิเทศการศึกษา

                                                 ๑๐.  การแนะแนว

                                                 ๑๑.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

                                                 ๑๒.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

                                                 ๑๓.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

                                                 ๑๔.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

                                                 ๑๕.  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

                                                 ๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

                                                 ๑๗.  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

   ๒) ด้านงบประมาณ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๒ ข้อ คือ

                                                 ๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี

                                                 ๒.  การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง

                                                 ๓.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                                                 ๔.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

                                                 ๕.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

                                                 ๖.  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

                                                 ๗.  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

                                                 ๘.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

                                                 ๙.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

                                                 ๑๐.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                                                 ๑๑.  การวางแผนพัสดุ

                                                 ๑๒.  การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้

เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี

                                                 ๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

                                                 ๑๔.  การจัดหาพัสดุ

                                                 ๑๕.  การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

                                                 ๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

                                                 ๑๗.  การเบิกเงินจากคลัง

                                                 ๑๘.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

                                                 ๑๙.  การนำเงินส่งคลัง

                                                 ๒๐.  การจัดทำบัญชีการเงิน

                                                 ๒๑.  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน

                                                 ๒๒.  การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน และรายงาน

 

   ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๐ ข้อ คือ

                                                 ๑.  การวางแผนอัตรากำลัง

                                                 ๒.  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                                 ๓.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                                                 ๔.  การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          

                                                 ๕.  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

                                                 ๖.  การลาทุกประเภท

                                                 ๗.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                                                 ๘.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

                                                 ๙.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

                                                 ๑๐.  การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

                                                 ๑๑.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

                                                 ๑๒.  การออกจากราชการ

                                                 ๑๓.  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

                                                 ๑๔.  การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                                 ๑๕.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                                 ๑๖.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

                                                 ๑๗.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                                                 ๑๘.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา

                                                 ๑๙.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต

                                                 ๒๐.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 

    ๔) ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๐ ข้อ คือ

                                                 ๑.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

                                                 ๒.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

                                                 ๓.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

                                                 ๔.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

                                                 ๕.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

                                                 ๖.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

                                                 ๗.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                                                 ๘.  การดำเนินงานธุรการ

                                                 ๙.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

                                                 ๑๐.  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

                                                 ๑๑.  การรับนักเรียน

                                                 ๑๒.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา

                                                 ๑๓.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

                                                 ๑๔.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                                                 ๑๕.  การทัศนศึกษา

                                                 ๑๖.  งานกิจการนักเรียน

                                                 ๑๗.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

                                                 ๑๘.  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร

หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

                                                 ๑๙.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน

                                                 ๒๐.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

                                                 ๒๑.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

                 ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน โดยยึดหลักความคุ้มค่า คือการบริหาร

จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุ

อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

หมายถึง การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ระบุว่า “กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมิน

คุณภาพภายในจากต้นสังกัด จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ

สถานศึกษาได้ ดังนั้นในการประเมินตัวบ่งชี้นี้จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

ไม่ต้องทำการประเมินใหม่ โดยมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                 ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร/ตำรา

วิธีการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษา)

                 ๒.จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

                 ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

                 ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                 ๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

                 ๖.  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

                 ๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

                 ๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                 ๑. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                 ๒. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

หมายถึงผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ซึ่งกำหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด ที่กำหนดเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย สมศ. จะประเมินตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

                 ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุ

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจการดำเนินงานของสถานศึกษา

โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

                 ๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

                 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

                 ๔. ผลการดำเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา และ

เกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น

                 ๕. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก�าหนด

และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                 ๑. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์และแผน

การปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

                 ๒. แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

                 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

                 ๔. หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ

ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

                 ๕. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา

หมายถึง ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานของสถานศึกษานั้นๆ เช่น โรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์กีฬา วิถีพุทธ สองภาษา เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณา

                 ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์

การดำเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

                 ๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

                 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

                 ๔. ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น

                 ๕. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา

                 ๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

                 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของ

สถานศึกษาที่กำหนด หรือผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็น

เอกลักษณ์จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

                 ๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างใน

การปฏิบัติที่ดีเช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติเป็นต้น

                 ๕. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

หมายถึง สถานศึกษามีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                 ๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ดำเนินงาน รวมทั้งความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม

                 ๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

                 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ

                 ๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ

                 ๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่า

ต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา

                 ๖.  ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

หมายถึงสถานศึกษามีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สมศ.และ/หรือ หน่วยงานสนับสนุน เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้นโดยกรณีสถานศึกษาของรัฐบาลควรมีการกำหนดมาตรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรกับรัฐบาล

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

                ๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ดำเนินงาน รวมทั้งความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม

ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

                 ๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

                 ๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

                 ๔. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) ของสถานศึกษา

                 ๕. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดการพัฒนาสถานศึกษา

                 ๖. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

อ้างอิง

http://www.kiriwong.ac.th/download/sar31.pdf