ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมใน 16 เขตการศึกษา ทั้ง ร.ร. และมหาวิทยาลัย

 วันที่ 21 ต.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมในสถานศึกษาทุกสังกัดของ ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่เขตการศึกษา 16 เขตทั่วประเทศ ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมเต็มพื้นที่ ให้เลื่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ใน 16 เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ทุกโรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนจากกำหนดเดิมวันที่ 25 ต.ค.เป็นวันที่ 7 พ.ย. 2554

สำหรับ 16 เขตพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา (สพป.) ชัยนาท สพป.นครสวรรค์ เขต 1-3 มีโรงเรียนที่จะต้องปิด สพป.นนทบุรี เขต 1-2 สพป.ปทุมธานี เขต 1-2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.สิงห์บุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.กทม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 (กทม.) สพม.เขต 2 (กทม.) สพม.เขต 3 (นนทบุรี อยุธยา) และสพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ทั้งนี้ ในพื้นที่ดังกล่าวโรงเรียนเกือบทั้งหมดได้รับความเสียหายไม่สามารถเปิดเรียนได้ โดยเฉพาะในพื้นที่กทม.โรงเรียนได้รับความเสียหายและไม่สามารถเปิดเรียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงตัดสินใจให้เลื่อนเปิดภาคเรียนยกเขต


 นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนอีกจำนวน 198 โรง ในเขตพื้นที่อื่นๆ รวม 25 เขต ที่จะต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปด้วย เพราะโรงเรียนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ดังนี้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 30 โรงสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 22 โรง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1โรง สพป.อ่างทอง จำนวน 18 โรง สพป.อุทัยธานี เขต 1 จำนวน 15 โรง สพป.สระบุรี เขต 1 จำนวน 12 โรง สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรง สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 10 โรง สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 6 โรง สพป.มหาสารคาม เขต 3 จำนวน 17 โรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 7 โรง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 6 โรง สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง) จำนวน 15 โรง สพม.เขต 7 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) จำนวน 10 โรง สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) จำนวน 23 โรง สพม.เขต 26 จำนวน 2 โรง สพม.เขต 27 จำนวน 1 โรง

โรงเรียนทั้ง 16 เขตพื้นที่การศึกษาให้เลื่อนเปิดเทอมออกไปยกเขตพื้นที่ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เลื่อนเปิดเทอมออกไปด้วยเช่นกัน ส่วนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอี่นๆ นั้นให้อำนาจผู้บริหารแต่ละโรงเรียนพิจารณาเลื่อนเปิดเทอมตามความจำเป็น

นอกจากนั้น ศธ.กำลังพิจารณาเลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือแพต อีกครั้งจากเดิมที่เลื่อนไปวันที่ 19-20 พ.ย. และ 26-27 พ.ย. โดยจะประกาศความชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 28 ต.ค.นี้

ด้านนายประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนมีสถานศึกษาที่ประกาศเลื่อนเปิดเทอม จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิด 31 ต.ค. เป็น 21 พ.ย. มหาวิทยาลัยเกริก เปิด 25 ต.ค. เป็น 1 พ.ย. มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ เปิด 25 ต.ค. เป็น 1 พ.ย. มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 25 ต.ค. เป็น 1 พ.ย. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิด 31 ต.ค. เป็น 7 พ.ย. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เปิด 25 ต.ค. เป็น 31 ต.ค. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิด 25 ต.ค. เป็น 31 ต.ค.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิด 25 ต.ค. เฉพาะคณะศิลปศาสตร์ และกายภาพบำบัด เลื่อนเป็น 1 พ.ย. ซึ่งตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองเป็นระยะ 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011 เวลา 15:22 น.)