จังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัด และพระภิกษุ/สามเณร ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกรับบิณฑบาตได้ จังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานจังหวัด) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๖๐๑ - ๓