แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง 2554

มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

            1. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ 6-9 ตุลาคม 2554 รวม 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วันให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

            2. นักธรรมชั้นโท - เอก  กำหนดสอบวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2554 รวม 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วันให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

            3. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ในภาคเช้า สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง ภาคบ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้วิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น.  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 07:16 น.)