สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

                การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน   ในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

                โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าวอีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายสนับสนุนความสำคัญสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  จึงได้จัดกิจกรรมการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ในรูปแบบนิทรรศการการเรียนรู้  อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผน  การทำงานร่วมกัน  มีความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความอดทน  ความมีวินัย  และการแก้ปัญหาในการทำงาน  นำไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมในอนาคตได้อย่างมีความสุข

                ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะครูและนักเรียนทุกท่านได้มองเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มา ณ ที่นี้ด้วย โดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะมีประโยชน์เป็นพื้นฐานในการช่วยสานต่อกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนในรายวิชาอื่นๆอีกต่อไป

>>>รายงานผลการดำเนินงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 11:16 น.)