เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ แต่งตั้งเลขานุการรูปใหม่

พระเกศีวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเ้ภอเมืองนครสวรรค์

 

ชื่อ ฉายา สกุล >> พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร (อินทอง)

วัน เดือน ปีเกิด >> วันศุกร์ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

ชาติภูมิ >> บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท >> วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เวลา ๐๕.๒๑ น.

ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์ศรี ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

พระอุปัชฌาย์ พระครูกิตติโพธิคุณ วัดโพธิ์ศรี

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ วัดป่าพุทธนิมิต

พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการอุ่น เอกวีโร วัดชัยศิลานิมิตร

ที่อยู่ปัจจุบัน >> วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๘ : สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๐ : สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๒ : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
พ.ศ. ๒๕๔๗ : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๓ : สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศน.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มมร. กำแพงเพชร

 

สมณศักดิ์
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ : ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระสมุห์” ฐานานุกรมใน พระเกศีวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ : ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูสังฆรักษ์” ฐานานุกรม ใน พระราชพรหมมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ : ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูปลัด” ฐานานุกรม ใน พระราชพรหมมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

 

หน้าที่การงาน

พ.ศ. ๒๕๔๑ : เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลบางม่วง
พ.ศ. ๒๕๔๑ : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๖ : เป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๙ : เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี สำนักเรียนวัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๐ : เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๑ : เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ : เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๔ : เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์