พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2/2554

             เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 9 โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมเป็นประจำทุก 2 เดือน/ครั้ง โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:18 น.)