พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 1/2554

                  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๙ โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมเป็นประจำทุก ๒ เดือน/ครั้ง โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเป็นวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:18 น.)