รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒

จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการสอบ ครั้งที่ ๒ เป็นการสอบซ่อม กำหนดดังนี้
-  ประโยค ๑ – ๒    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๓    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๔,๕ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  และประกาศผลสอบบาลีทุกประโยค ในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 
รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒

ที่

ประโยค

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด

อำเภอ

สำนักเรียน

เลขที่

1

ป.1-2

สามเณรศราวุธ

 

สิงห์จานุสงค์

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

873

2

ป.1-2

สามเณรณรงค์เดช

 

เสวตพยัคฆ์

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

874

3

ป.1-2

สามเณรกิตติชัย

 

แซ่อุย

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

875

4

ป.1-2

สามเณรสตีเวน

 

แลมเบิร์ต

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

876

5

ป.1-2

สามเณรอนุวัต

 

พานพินิจ

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

877

6

ป.ธ.3

สามเณรอภิสิทธิ์

 

แสงทอง

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

482

7

ป.ธ.4

พระมหานิวัฒน์

ญาณวโร

ชื่นชม

คีรีวงศ์

เมือง

นครสวรรค์

138

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 10:18 น.)