รายชื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. 2554

 

รายชื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ระหว่างวันที่ ๑๔ –๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ วัดพุชะพูใต้  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรค์

 

ที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น ม.

1

7053041300

สามเณรกฤษณะ  จันทะคาด

1

2

7053041301

สามเณรกิตติศักดิ์  สุขล้ำ

1

3

7053041302

สามเณรไกรวิชญ์  อุ่มครุฑ

1

4

7053041303

สามเณรคณิน  คำสนอง

1

5

7053041309

สามเณรดิษย์  สิงห์คา

1

6

7053041313

สามเณรธวัชชัย  จินดาศรี

1

7

7053041315

สามเณรนที  ยอดหงษ์

1

8

7053041324

สามเณรสตีเวน  แลมเบิร์ต

1

9

7053041329

สามเณรอินธิโรจน์  อะนัน

1

10

7052041206

สามเณรกิตติ  แก้วแจ้ง

2

11

7052041207

สามเณรกิตติชัย  แซ่อุย

2

12

7052041209

สามเณรชัยธวัช  วรเลิศ

2

13

7052041210

สามเณรณรงค์เดช  เสวตพยัคฆ์

2

14

7052041211

สามเณรธงชัย  จ่างพัด

2

15

7052041212

สามเณรธนวัฒน์  บุญใจ

2

16

7052041215

สามเณรประพันธ์  หาญไชย

2

17

7052041218

สามเณรปิยะวงค์  พินิจเกสร

2

18

7052041220

สามเณรรุ่งโรจน์  พ่วงจำปา

2

19

7052041223

สามเณรศราวุธ  สิงจานุสงค์

2

20

7052041224

สามเณรศิริพงษ์  สุขจันทร์

2

21

7052041225

สามเณรศุภร  สุริยะเลิศ

2

22

7052041226

สามเณรสัญญา เรืองเจริญ

2

23

7052041227

สามเณรสิทธิพงษ์  วรรณโนรี

2

24

7052041228

สามเณรสุริยะ  ขนันดูล

2

25

7052041229

สามเณรเสรีชัย  ว่องถิ่นภู

2

26

7052041231

สามเณรอดิศักดิ์  ปิ่นทอง

2

27

7052041331

สามเณรโชคอนันต์ ไลวงษ์

2

28

7052041332

สามเณรสราวุธ  แก้วจันทร์

2

29

7052041333

สามเณรสหรัส มณีวรรณ

2

30

7051041175

สามเณรกิตติชัย  คัมมานนท์

3

31

7051041180

สามเณรทศพร ขำเดช

3

32

7051041185

สามเณรพงศกร  มะลิลา

3

33

7051041186

สามเณรภูมินทร์  สุดารินทร์

3

34

7051041188

สามเณรสมพงษ์  เจ๊กผาจุก

3

35

7051041189

สามเณรสหภาพ  เพ็งสว่าง

3

36

7051041201

สามเณรสิริพงษ์  สิงห์เงิน

3

37

7051041235

สามเณรเกรียงไกร  ผ่านอ้น

3

38

7051041241

สามเณรวรรชัย  แสงโส

3

39

7051041244

สามเณรสิทธิศักดิ์ สิงห์สวัสดี

3

40

7051041245

สามเณรอมรเทพ   อิสสระ

3

41

7051041286

สามเณรนนท์วัฒน์  ไกรรับ

3

42

7051041287

สามเณรสงกรานต์ อนุชาติ

3

43

7051041354

สามเณรอาบีล  รุ่งโรจน์

3

44

7053041148

สามเณรทศพล แสงพุ่ม

4

45

7053041150

สามเณรณัฐพล  เทพหรม

4

46

7053041152

สามเณรประสิทธิ์  จ๊ะนวน

4

47

7053041163

สามเณรสายชล  พริ้งเพลิด

4

48

7053041166

สามเณรอนุกูล  มูลสา

4

49

7053041167

สามเณรอภิสิทธิ์  ใจยา

4

50

7053041192

สามเณรยุทธนา  อรุณศรี

4

51

7053041193

สามเณรวุฒิภัทร  โล่ห์เพชร

4

52

7053041197

สามเณรทัตธน  สวะรัมย์

4

53

7053041288

สามเณรมนัส  วิระษร

4

54

7053041337

สามเณรศราวุธ  สมศรี

4

55

7053041339

สามเณรรัตนพล  คงตรง

4

56

7053041340

สามเณรชาตรี  คำเนียม

4

57

7053041341

สามเณรสุริญันต์  ทิพย์ประชาติ

4

58

7053041342

สามเณรณรงค์ศักดิ์  ชีวัฒน์

4

59

7052041246

สามเณรคมสัน  โยรัมย์

5

60

7052041247

สามเณรชัยณรงค์  ชัยวงศ์

5

61

7052041248

สามเณรดนัย  แสงสี

5

62

7052041252

สามเณรวัฒชัย  พวงจันทร์

5

63

7052041253

สามเณรวิภาส  สุขเกษม

5

64

7052041254

สามเณรสนิท  โพธิ์เวียงคำ

5

65

7052041255

สามเณรสิทธิพร  วรรณโนลี

5

66

7052041256

สามเณรอรรถพล  แดงสิงห์

5

67

7052041290

สามเณรกฤษณะ  ศีลาจันทร์

5

68

7051041051

พระอดิศักดิ์ กนฺตสีโล(พูลสวัสดิ์)

6

69

7051041052

สามเณรก้องศักดิ์ สุขล้ำ

6

70

7051041053

สามเณรรณชัย ด้วงเม้า

6

71

7051041058

สามเณรสุวัฒน์ พิชัย

6

72

7051041062

สามเณรธีระพงษ์ สรญา

6

73

7051041068

สามเณรมานพ แสนวงษ์ใน

6

74

7051041071

สามเณรธนรัตน์ ขนันดูล

6

75

7051041072

สามเณรธรรมรัตน์ เนื้อไม้

6

76

7051041074

สามเณรพีระพล ทรงเครื่อง

6

77

7051041132

สามเณรอภิชาติ พงษ์ษา

6

78

7051041172

สามเณรเอกพันธ์ บุญเต็ม

6

79

7051041257

สามเณรเลิศชัย  ภูมิมาสูงเนิน

6

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 06:28 น.)