ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยโรงเรียนจะต้องนำมาตรฐานนี้ไปประเมินตนเอง (SAR)


          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไปประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งเป็นคู่มือสำหรับประเมินภายในของสถานศึกษา และของต้นสังกัด....

>>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน.pdf
>>มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
>>แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
>>การประกันคุณภาพภายใน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)

   ///กองพุทธศาสนศึกษา
      http://deb.onab.go.th

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 20:13 น.)