โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2553

 

          พระครูปลัดพิทักษ์ ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา แจ้งว่า โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2554 ณ วัดพุชะพลูใต้ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา

          2. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้มีในจิตใจของนักเรียน

          3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาจิต ด้วยการเจริญสมาธิและปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

           อนึ่ง การจัดปฎิบัติธรรมครั้งนี้ มีสามเณรนักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 รูป

 

 

         

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 07:14 น.)