สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

 

            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 นายอินทพร จั่นเอี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการตรวจเยี่ยม คือ
       1.  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
       2.  เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
       3.  เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
       4.  เพื่อนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:56 น.)