ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 11/2548

ม.๖ รุ่นที่ ๑๑/๒๕๔๘

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ศึกษาต่อ

พระกรด  สุขกาโม

๑๐ มกราคม ๒๕๑๘

นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรชุมพล หม้อสุวรรณ

พฤศจิกายน ๒๕๒๙

ศรีสะเกษ

ทำงาน

สามเณรศราวุฒิ สระขุนทด

๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๙

นครสวรรค์

ทำงาน

สามเณรปิยวุฒิ ศรีบุรินทร์

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

ศรีสะเกษ

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

สามเณรกิติกร บุญยัง

๑๖ มีนาคม ๒๕๓๐

น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรชาญณรงค์ มงคล

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑

น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรรพีภัทร  อายุยืน

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรทินกร คงอยู่

๒๕ กันยายน ๒๕๓๐

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรวัฒนา ภาวงค์

๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๐

สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๐

สามเณรวีรวุฒิ ทิพย์ปัญญา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๑

สามเณรจักรวรรดิ์ ไมยะปัน

๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๐

สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๒

สามเณรธีรพงศ์ อุปสรรค์

๑๙ กันยายน ๒๕๓๐

น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 


พระกรด  สุขกาโม


สามเณรชุมพล หม้อสุวรรณ


สามเณรศราวุฒิ สระขุนทด


สามเณรปิยวุฒิ ศรีบุรินทร์


สามเณรกิติกร บุญยัง


สามเณรชาญณรงค์ มงคล


สามเณรรพีภัทร  อายุยืน


สามเณรทินกร คงอยู่


สามเณรวัฒนา ภาวงค์


สามเณรวีรวุฒิ ทิพย์ปัญญา


สามเณรจักรวรรดิ์ ไมยะปัน

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:09 น.)

 
kiriwong_QR