ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 10/2547

ม.6 รุ่นที่ 11/2548ม.๖ รุ่นที่ ๑๐/๒๕๔๗

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ศึกษาต่อ

สามเณรวีรศักดิ์  วันดี

พฤษภาคม ๒๕๒๙

นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรวินัย  งาหอม

๓๑ มกราคม  ๒๕๒๗

ศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรกิตติศักดิ์  บัวไขย

กันยายน ๒๕๒๗

ศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรสมบูรณ์  ผู้มีสัตย์

๒๗ เมษายน ๒๕๒๘

ศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรจตุรงค์  ทองดอนใหม่

๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘

นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรชัยวัฒน์  แผนสุพรรณ์

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สามเณรวันชัย  แผนสุพรรณ์

๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗

นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สามเณรสมชาย  ยิ่งใหญ่

มีนาคม ๒๕๒๙

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สามเณรชัยยศ กรสิงห์

๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๐

นครสวรรค์

ทำงาน

๑๐

สามเณรเกรียงไกร  จันทร์สา

ตุลาคม ๒๕๒๘

เพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๑

สามเณรณรงค์ ศรีคำ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙

น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๒

สามเณรสิริวัฒน์  คำลือ

มกราคม ๒๕๒๙

น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๓

สามเณรบรรจง  รสหอม

๒๐ มีนาคม ๒๕๒๘

ศรีสะเกษ

ทำงาน

๑๔

สามเณรรัฐภูมิ  อุปถัมภ์

๑๕ กันยายน ๒๕๒๙

น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๕

สามเณรวิชัย  กล้วยแพะ

๔ เมษายน ๒๕๒๙

น่าน

มจร.นครสวรรค์

๑๖

สามเณรอดิศักดิ์  เทาศิริ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙

ศรีสะเกษ

มจร.นครสวรรค์

๑๗

สามเณรเอกภพ  รัตนพันธ์

๒๓ เมษายน ๒๕๒๙

ศรีสะเกษ

มจร.นครสวรรค์

๑๘

สามเณรสมบูรณ์  คำเจียก

๑ ธันวาคม ๒๕๒๙

เพชรบูรณ์

มจร.นครสวรรค์

 


สามเณรวีรศักดิ์  วันดี


สามเณรวินัย  งาหอม


สามเณรกิตติศักดิ์  บัวไขย


สามเณรสมบูรณ์  ผู้มีสัตย์

สามเณรจตุรงค์  ทองดอนใหม่


สามเณรชัยวัฒน์  แผนสุพรรณ์


สามเณรวันชัย  แผนสุพรรณ์

สามเณรสมชาย  ยิ่งใหญ่

สามเณรชัยยศ กรสิงห์

สามเณรเกรียงไกร  จันทร์สา

สามเณรณรงค์ ศรีคำ

สามเณรสิริวัฒน์  คำลือ

สามเณรบรรจง  รสหอม

สามเณรรัฐภูมิ  อุปถัมภ์

สามเณรวิชัย  กล้วยแพะ

สามเณรอดิศักดิ์  เทาศิริ

สามเณรเอกภพ  รัตนพันธ์

สามเณรสมบูรณ์  คำเจียก

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:09 น.)

 
kiriwong_QR