ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 9/2546

 

ม.๖ รุ่นที่ ๙/๒๕๔๖

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

สามเณรบัณฑิต ไพรบึง

กันยายน ๒๕๒๘

สุรินทร์

๒๕๔๖

สามเณรพรชัย  เกตุหอม

สิงหาคม  ๒๕๒๘

สระแก้ว

๒๕๔๖

สามเณรสมัย บุดดีหงษ์

๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๘

ขอนแก่น

๒๕๔๖

สามเณรเกษมสุข  อินทรีย์

มิถุนายน ๒๕๒๘

สุรินทร์

๒๕๔๖

สามเณรเอกชัย  นามนวล

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

เชียงราย

๒๕๔๖

สามเณรองอาจ  พุ่มระชัฏ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

อ่างทอง

๒๕๔๖

สามเณรทองคูณ  สีทอง

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

สุรินทร์

๒๕๔๖

         

 


สามเณรบัณฑิต ไพรบึง
 
สามเณรพรชัย  เกตุหอม

สามเณรเกษมสุข  อินทรีย์

สามเณรเอกชัย  นามนวล

สามเณรสมัย บุดดีหงษ์

สามเณรองอาจ  พุ่มระชัฏ
 
สามเณรทองคูณ  สีทอง

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:09 น.)

 
kiriwong_QR