ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 8/2545

ม.๖ รุ่นที่ ๘/๒๕๔๕

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

สามเณรชัยวัฒน์ สืบเสนาะ

๓๐ มีนาคม ๒๕๒๖

นครสวรรค์

๒๕๔๕

สามเณรสนาน ชารินทร์

เมษายน ๒๕๒๗

ศรีสะเกษ

๒๕๔๕

สามเณรศุภณัฐ บุญเจิง

๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๖

เชียงราย

๒๕๔๕

สามเณรอภิชัย อิ่นทา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

น่าน

๒๕๔๕

สามเณรเดชณรงค์ กลางสันเทียะ

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

เพชรบูรณ์

๒๕๔๕

สามเณรสมบูรณ์ คำยาน

๒๑ กันยายน ๒๕๒๖

น่าน

๒๕๔๕

สามเณรวิศิษฐ์ ไชยลังกา

๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗

เชียงราย

๒๕๔๕

สามเณรณัฐวุฒิ บุญเจิง

๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๖

เชียงราย

๒๕๔๕

สามเณรไพรวัลย์ กาคำ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗

เชียงราย

๒๕๔๕

๑๐

สามเณรสายันต์ ลาดถา

๒๑ เมษายน ๒๕๒๖

น่าน

๒๕๔๕

๑๑

สามเณรสมภาร ภักดียา

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗

ขอนแก่น

๒๕๔๕

๑๒

สามเณรสมเด็จ หวานน้ำ

๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗

ขอนแก่น

๒๕๔๕

๑๓

สามเณรวิชัย เกษราช

๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๗

สกลนคร

๒๕๔๕

๑๔

สามเณรธนายุทธ เบิดศรี

๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๗

สุรินทร์

๒๕๔๕

๑๕

สามเณรจิตกร ธรรมพร

๑ มกราคม ๒๕๒๖

ศรีสะเกษ

๒๕๔๕

๑๖

สามเณรชาญชัย คำพินิจ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

ศรีสะเกษ

๒๕๔๕

๑๗

พระปรีชา พจนาพิริยะ

๑ มีนาคม ๒๕๒๕

เชียงใหม่

๒๕๔๕

๑๘

สามเณรวัชรินทร์ ผาสุก

๒๖ กันยายน ๒๕๒๗

เพชรบูรณ์

๒๕๔๕

๑๙

สามเณรวิเชียรบุรี ขวัญโพก

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

เพชรบูรณ์

๒๕๔๕

๒๐

สามเณรสมใจ มีคาร

๙ เมษายน ๒๕๒๗

เพชรบูรณ์

๒๕๔๕

๒๑

สามเณรสุรัตน์ ตะเคียนเกลี้ยง

๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๗

ศรีสะเกษ

๒๕๔๕

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:09 น.)

 
kiriwong_QR