ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 7/2544

ม.๖ รุ่นที่ ๗/๒๕๔๔

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

สามเณรสมเกียรติ ลังกาพิน

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

เชียงราย

๒๕๔๔

สามเณรไกรสร สองศรี

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

สุรินทร์

๒๕๔๔

สามเณรประยุทธ ปันทองมา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

น่าน

๒๕๔๔

สามเณรวิชา จันทร์คะติ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕

น่าน

๒๕๔๔

สามเณรชัยมา ศิริมาตย์

พฤษภาคม ๒๕๒๕

มหาสารคาม

๒๕๔๔

สามเณรสุทิน นาทะสันต์

กันยายน ๒๕๒๖

เชียงราย

๒๕๔๔

สามเณรชาราวุฒ อาริฟอง

๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๖

สกลนคร

๒๕๔๔

สามเณรรักพงษ์ ขัดศิริ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘

น่าน

๒๕๔๔

สามเณรพงษ์เทพ บุญครอง

๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๖

สุรินทร์

๒๕๔๔

๑๐

สามเณรพงษ์พิทักษ์ ประณมศรี

๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๗

ร้อยเอ็ด

๒๕๔๔

๑๑

สามเณรกฤษณะ ชัญมาตร์

๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔

พิจิตร

๒๕๔๔

๑๒

สามเณรสันติ มูณีวรรณ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

นครศรีธรรมราช

๒๕๔๔

 

     

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:10 น.)

 
kiriwong_QR