ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 6/2543

 

ม.๖ รุ่นที่ ๖/๒๕๔๓

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 พระสุริยาคม พิมเสน

 ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

 มหาสารคาม

๒๕๔๓

 สามเณรปัญญา ธำมะวงค์

 ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๕

 นครสวรรค์

๒๕๔๓

 สามเณรสิริพัฒน์ บุญจันทร์

 ๒๖ มกราคม ๒๕๒๓

 สุรินทร์

๒๕๔๓

 สามเณรอดิศักดิ์ เดชสีมา

 ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕

 สระบุรี

๒๕๔๓

 สามเณรประมวล ปันสีคำ

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔

 ตาก

๒๕๔๓

 สามเณรเมธา หมั่นกิจ

 ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๕

 น่าน

๒๕๔๓

 สามเณรกิตติพล ขัดศิริ

 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕

 น่าน

๒๕๔๓

 สามเณรบรรเจิด อุปถัมภ์

 ๙ เมษายน ๒๕๒๕

 น่าน

๒๕๔๓

 สามเณรเลอพงษ์ อุนันตา

 ๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

 น่าน

๒๕๔๓

๑0

 สามเณรเอกชัย ประชุมสาย

 ๓0 ธันวาคม ๒๕๒๕

 ร้อยเอ็ด

๒๕๔๓

๑๑

 สามเณรขวัญประชา จันสุพรหม

 ๖ ธันวาคม ๒๕๒๖

 สกลนคร

๒๕๔๓

๑๒

 สามเณรสหมอน ประชาชิต

 ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๕

 ร้อยเอ็ด

๒๕๔๓

๑๓

 สามเณรเสิน สมสวัสดิ์

 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๖

 สกลนคร

๒๕๔๓

๑๔

 สามเณรอดินันท์ เพ็งปอพาน

 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๕

 กาฬสินธุ์

๒๕๔๓

๑๕

 สามเณรชายแดน วาจาสัตย์

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

 สระแก้ว

๒๕๔๓

๑๖

 พระวรพงษ์ วงศ์ศิริ

 ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

 ชัยนาท

๒๕๔๓

 

   

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:37 น.)

 
kiriwong_QR