ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 5/2542

 

ม.๖ รุ่นที่ ๕/๒๕๔๒

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปัจจุบันจบการศึกษา

พระวิสันต์ พรมมี

๒๑ กันยายน ๒๕๒๐

ศรีสะเกษ

-

สามเณรดำรง บุดดี

เมษายน ๒๕๒๓

เชียงราย

ศศ.บ.
ราชภัฎนครสวรรค์

สามเณรกมล วงศ์ชัย

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

เชียงราย

ศน.บ.การสอนภาษาอังกฤษ
มมร.วิทยาเขตอีสาน
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
(มมร.กำแพงเพชร)

สามเณรสง่า ทิพหมึก

๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๔

เชียงราย

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์

พระพิทักษ์ อินทอง

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๖

สุรินทร์

พธ.บ.พุทธศาสตร์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
(มมร.กำแพงเพชร)

สามเณรสมศักดิ์ บุญทันเสน

ธันวาคม ๒๕๒๓

กำแพงเพชร

ปวส.

สามเณรสิงหนาท ก๋าลื้อ

๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๓

น่าน

-

สามเณรสรสิงห์ เกาหวาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

อุตรดิตถ์

คบ. ภาษาไทย
ราชภัฎนครสวรรค์
กศม.ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามเณรนริศ แก้วโชติ

กันยายน ๒๕๒๔

เพชรบูรณ์

-

๑๐

สามเณรไพศาล เครือแสง

๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓

ศรีสะเกษ

ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
ศน.ม. รัฐศาสตร์
(มมร.กำแพงเพชร)

๑๑

สามเณรจักกฤษ คงสะโตร์

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔

ลพบุรี

-

๑๒

สามเณรประพันศักดิ์ ผึ่งไทยสง

๓ มีนาคม ๒๕๒๕

กำแพงเพชร

ศน.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

มมร.วิทยาเขตอีสาน

รป.ม. M.P.A.
มหาวิทยาภาคกลาง นครสวรรค์

๑๓

สามเณรภาณุพงศ์ เบิกบาน

๓ ธันาวาคม ๒๕๒๔

พะเยา

-

๑๔

สามเณรมานพ อายุวงค์

๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๓

ศรีสะเกษ

-

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:37 น.)

 
kiriwong_QR