ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 4/2541

ม.6 รุ่นที่ 4/2541

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

1

 พระสมดี นิกรกุล

 10 เมษายน 2518

 อุดรธานี

2541

2

 สามเณรสมพงษ์ พิมพ์เสน

 6 กุมภาพันธ์ 2520

 ศรีสะเกษ

2541

3

 สามเณรบุญมา โพธิ์ศรี

 8 สิงหาคม 2520

 สระแก้ว

2541

4

 สามเณรวชิรพงษ์ ชรินทร์

 5 ตุลาคม 2522

 สกลนคร

2541

5

 สามเณรสนอง มาลาหอม

 16 สิงหาคม 2523

 สกลนคร

2541

6

 สามเณรทำเนียบ เลานามสิงห์

 27 สิงหาคม 2522

 สกลนคร

2541

7

 สามเณรวันนา ศรีรักษ์

 24 กรกฎาคม 2522

 พิษณุโลก

2541

8

 สามเณรศุภกาญจน์ สืบศักดิ์วงศ์

 9 กันยายน 2520

 เพชรบูรณ์

2541

9

 สามเณรดิเรก จันทนันท์

 13 ธันวาคม 2523

 หนองคาย

2541

10

 สามเณรประยูร ใยสะอาด

 20 ตุลาคม 2521

 นครสวรรค์

2541

11

 สามเณรกิตติพงษ์ รมศรีภู

 27 เมษายน 2522

 สกลนคร

2541

12

 สามเณรสมัย เภาพิมพ์

 10 พฤษภาคม 2520

 ยโสธร

2541

13

 สามเณรนัตกานต์ การะภักดี

 30 พฤศจิกายน 2523

 กำแพงเพชร

2541

 

   

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:37 น.)

 
kiriwong_QR