ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 3/2540

6

ม.๖ รุ่นที่ ๓/๒๕๔๐

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 พระอวยชัย จันทระภา

 ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๘

 สกลนคร

๒๕๔๐

 พระจรูญ ช่วยพิชัย

 ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๓

 พัทลุง

๒๕๔๐

 สามเณรมนูญ ทองนำ

 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๐

 สกลนคร

๒๕๔๐

 สามเณรวีรวัฒน์ ลี้พล

 ๙ สิงหาคม ๒๕๒๒

 นครพนม

๒๕๔๐

 สามเณรวิศิษฐ์ ทองเตียง

 ๑๐ เมษายน ๒๕๒๒

 แพร่

๒๕๔๐

 สามเณรเศรษฐกร ศรีกำพล

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

 สกลนคร

๒๕๔๐

 สามเณรบุญเลิศ พันธ์พิมพ์

 ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑

 จันทบุรี

๒๕๔๐

 สามเณรเกษม เชื้อสายสิทธิ์

 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๒

 กำแพงเพชร

๒๕๔๐

 สามเณรพรชัย รัตน์พลแสน

 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๓

 หนองคาย

๒๕๔๐

๑๐

 สามเณรประเสริฐ มิ่งสงค์

 ๒๒ เมษายน ๒๕๒๕

 พิจิตร

๒๕๔๐

๑๑

 พระสง่า แปวโคกทัน

 ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

 พิษณุโลก

๒๕๔๐

๑๒

 สามเณรไฮ้ แซ่ฉั่ว

 ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

 เพชรบูรณ์

๒๕๔๐

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:37 น.)

 
kiriwong_QR