ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 2/2539

ม.๖ รุ่นที่ ๒/๒๕๓๙

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 พระทวีผล ขอบเขต

 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๑

 ศรีสะเกษ

๒๕๓๙

 สามเณรดำรงเกียรติ สุ่นอัมพร

 ๔ สิงหาคม ๒๕๒๑

 ปราจีนบุรี

๒๕๓๙

 สามเณรรัตน์ ศรีไพร

 ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๐

 พิษณุโลก

๒๕๓๙

 สามเณรสยาม อินทร์สิงห์ทอง

 ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๒

 พิษณุโลก

๒๕๓๙

 สามเณรภานุพงษ์ คำลือ

 ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 น่าน

๒๕๓๙

 สามเณรพิเชษฐ์ วันยาม

 ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐

 เชียงราย

๒๕๓๙

 สามเณรประดับ ประสารยา

 ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

 เพชรบูรณ์

๒๕๓๙

 สามเณรประมิน มาวัน

 ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙

 พิษณุโลก

๒๕๓๙

 สามเณรเสนาะ ตาสุ่ย

 ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑

 แพร่

๒๕๓๙

๑๐

 สามเณรเดวิตร การะเกตุ

 ๓ กันยายน ๒๕๒๒

 ชัยภูมิ

๒๕๓๙

๑๑

 สามเณรปรีชา โคตรมา

 ๒๙ กันยายน ๒๕๒๒

 ชัยภูมิ

๒๕๓๙

๑๒

 สามเณรกิตติวัฒน์ เหล่าจันทร์

 ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

 ชัยภูมิ

๒๕๓๙

๑๓

 สามเณรสมทรง เพ็ชรพลอย

 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐

 ศรีสะเกษ

๒๕๓๙

๑๔

 สามเณรธวัชชัย แดงงาม

 ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๑

 ศรีสะเกษ

๒๕๓๙

๑๕

 สามเณรสมภาร แทบท้าว

 ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙

 นครสวรรค์

๒๕๓๙

๑๖

 สามเณรนิกร นัคคะสาน

 ๑๕ มกราคม ๒๕๒๐

 หนองคาย

๒๕๓๙

๑๗

 สามเณรจิรวัฒน์ แสงศิริ

 ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

 เพชรบูรณ์

๒๕๓๙

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:38 น.)

 
kiriwong_QR