ผลการเรียน

ม.1 รุ่นที่ 1/2538

ม.๖ รุ่นที่ ๑/๒๕๓๘

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 พระมหาประสาท เจือทอง

 ๔ ธันวาคม ๒๕๐๘

 นครราชสีมา

๒๕๓๘

 สามเณรจันที รันชิตโคตร

 ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

 สกลนคร

๒๕๓๘

 พระเรวัฒน์ มะยม

 ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘

 นครราชสีมา

๒๕๓๘

 สามเณรธีรพัทธ์ วรโงน

 ๑๕ เมษายน ๒๕๒๑

 สกลนคร

๒๕๓๘

 สามเณรอาตั้น หมื่นเรือนคำ

 ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๙

 หนองคาย

๒๕๓๘

 สามเณรนิรุต หารเขมร

 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๙

 สกลนคร

๒๕๓๘

 สามเณรสุพล โยธาเสน

 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๙

 อุดรธานี

๒๕๓๘

 สามเณรกมล เย็นขัน

 ๑๙ เมษายน ๒๕๑๙

 พิษณุโลก

๒๕๓๘

 สามเณรสังเวียน ตาสี

 ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๐

 พิษณุโลก

๒๕๓๘

๑๐

 สามเณรสรศักดิ์ แสงหาชัย

 ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘

 พิจิตร

๒๕๓๘

๑๑

 สามเณรบุญเพ็ง ทุมพร

 ๖ สิงหาคม ๒๕๑๘

 กำแพงเพชร

๒๕๓๘

๑๒

 สามเณรอุเทน ปิ่นใจ

 ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘

 แพร่

๒๕๓๘

๑๓

 สามเณรศักดิ์สิทธิ์ คำโพธิ์

 ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘

 ศรีสะเกษ

๒๕๓๘

๑๔

 สามเณรสมบัติ เชื้อนุ่น

 ๑๐ เมษายน ๒๕๒๐

 นครสวรรค์

๒๕๓๘

๑๕

 พระมหาบุญเลิศ สระแก้ว

 ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕

 เพชรบูรณ์

๒๕๓๘

๑๖

 สามเณรวิทยา ประชุมชน

 ๒๕ กันยายน ๒๕๑๘

 สกลนคร

๒๕๓๘

 

 

 

     

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:38 น.)

 
kiriwong_QR