ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 18/2557

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่

เลขประจำ

ตัวนักเรียน

ปพ. 3-4

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ชุดที่

เลขที่

1

7052041207

00001

817312

สามเณรกิตติชัย  แซ่อุย

4 พฤศจิกายน 2539

2

7052041210

00001

817313

สามเณรณรงค์เดช  เสวตพยัคฆ์

 6 ตุลาคม 2539

3

7052041211

00001

817314

สามเณรธงชัย  จ่างพัด

11 มีนาคม 2540

4

7052041215

00001

817315

สามเณรประพันธ์  หาญไชย

31 สิงหาคม 2539

5

7052041223

00001

817316

สามเณรศราวุธ  สิงจานุสงค์

19 ตุลาคม 2539

6

7052041224

00001

817317

สามเณรศิริพงศ์  สุขจันทร์

7 มิถุนายน 2539

7

7052041228

00001

817318

สามเณรสุริยะ  ขนันดูล

24 ตุลาคม 2538

8

7057041510

00001

817319

สามเณรธีรพล  ทองคำ

12 ตุลาคม 2539

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 15:50 น.)

 
kiriwong_QR