ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 17/2556

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่

เลขประจำ

ตัวนักเรียน

ปพ. 3:4

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ชุดที่

เลขที่

1

70511185

00001

817280

สามเณรพงศกร  มะลิลา

27 กันยายน 2538

2

70511188

00001

817281

สามเณรสมพงษ์  เจ๊กผาจุก

22 พฤศจิกายน 2538

3

70511241

00001

817282

สามเณรวรรชัย  แสงโส

12 พฤษภาคม 2538

4

70541380

00001

817283

สามเณรรุ่งชัย  ชัยวงศ์

23 พฤศจิกายน 2538

5

70541384

00001

817284

สามเณรขวัญชัย  ไพรบึง

2 มกราคม 2538

6

70541385

00001

817285

สามเณรเฉลิมพงษ์  จันทร์ทะนา

8 พฤศจิกายน 2537

7

70541386

00001

817286

สามเณรประทีป  ทิมนต๋า

8 กรกฎาคม 2538

8

70541387

00001

817287

สามเณรวรวุฒิ  พิทักษ์พิบูลศรี

24 มิถุนายน 2538

9

70541391

00001

817288

สามเณรสมพล  วรณารถวิชัย

18 มิถุนายน 2538

10

70541392

00001

817289

สามเณรสราวุธ  กองคำ

20 มกราคม 2538

11

70541394

00001

817290

สามเณรสุริยะ  ชาวนา

24 ตุลาคม 2538

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 15:49 น.)

 
kiriwong_QR