ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 16/2555

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ที่

เลขประจำ

ตัวนักเรียน

ปพ. 3:พ

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ชุดที่

เลขที่

1

7053041148

00001

817258

สามเณรทศพล แสงพุ่ม

12 มิถุนายน 2537

2

7053041150

00001

817259

สามเณรณัฐพล  เทพพรม

1 พฤศจิกายน 2537

3

7053041152

00001

817260

สามเณรประสิทธิ์  จ๊ะนวน

27 ตุลาคม 2537

4

7053041163

00001

817261

สามเณรสายชล  พริ้งเพลิด

24 พฤษภาคม 2538

5

7053041166

00001

817262

สามเณรอนุกูล  มูลสา

2 มกราคม 2537

6

7053041167

00001

817263

สามเณรอภิสิทธิ์  ใจยา

23 เมษายน 2537

7

7053041192

00001

817264

สามเณรยุทธนา  อรุณศรี

17 พฤศจิกายน 2537

8

7053041193

00001

817265

สามเณรวุฒิภัทร  โล่ห์เพชร

1 พฤษภาคม 2538

9

7053041197

00001

817266

สามเณรทัตธน  สวะรัมย์

29 พฤศจิกายน 2536

10

7053041337

00001

817267

สามณรศราวุฒิ  สมศรี

25 พฤศจิกายน 2537

11

7053041340

00001

817268

สามเณรชาตรี  คำเนียม

5 ธันวาคม 2537

12

7053041343

00001

817269

สามเณรเฉลิมเกียรติ  เพชรภนาภัทร

18 กันยายน 2535

13

7053041344

00001

817270

สามเณรทวีชัย  ภาคโพธิ์

12 เมษายน 2538

14

7053041346

00001

817271

สามเณรมนัสวี  พิยะขอด

13 กรกฎาคม 2537

15

7053041347

00001

817272

สามเณรวรายุทธ์  ยะปายต๋า

30 พฤศจิกายน 2536

16

7053041348

00001

817273

สามเณรวันเฉลิม  ศรีรักษา

12 สิงหาคม 2537

17

7053041349

00001

817274

สามเณรอภิไชย  หงส์สระแก้ว

8 พฤษภาคม 2537

18

7053041350

00001

817275

สามเณรอภิสิทธิ์  หน่อคาสุก

11 ธันวาคม 2537

19

7053041351

00001

817276

สามเณรสรายุ  สรธิราช

12 พฤษภาคม 2538

20

7053041353

00001

817277

สามเณรชัชพล ไหลประเดิมพันธ์

24 มีนาคม 2537

 
kiriwong_QR