ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 15/2554

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่

เลขประจำ

ตัวนักเรียน

รบ. 1-ป

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ชุดที่

เลขที่

1

7052041246

00001

132194

สามเณรคมสัน  โยรัมย์

17 กันยายน 2535

2

7052041247

00001

132195

สามเณรชัยณรงค์  ชัยวงศ์

24 ธันวาคม 2536

3

7052041248

00001

132196

สามเณรดนัย  แสงลี

11มีนาคม 2537

4

7052041252

00001

132197

สามเณรวัฒชัย  พวงจันทร์

29 กันยายน 2536

5

7052041253

00001

132198

สามเณรวิภาส  สุขเกษม

8 กรกฎาคม 2535

6

7052041254

00001

132199

สามเณรสนิท  โพธิ์เวียงคำ

6 ตุลาคม 2535

7

7052041256

00001

132200

สามเณรอรรถพล  แดงสิงห์

25 พฤษภาคม 2536

8

7053041290

00001

132251

สามเณรกฤษณะ  ศรีลาจันทร์

4 กรกฎาคม 2536

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:06 น.)

 
kiriwong_QR