ม.6 รุ่นที่ 14/2553

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553

ที่

เลขประจำตัวนักเรียน

ปพ. 1:4

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ภูมิลำเนา

ชุดที่

เลขที่

1

7051041051

00001

132179

 พระอดิศักดิ์ กนฺตสีโล (พูลสวัสดิ์)

22 มีนาคม  2533

นครสวรรค์

2

7051041052

00001

132180

 สามเณรก้องศักดิ์ สุขล้ำ

22 ตุลาคม  2535

ปราจีนบุรี

3

7051041053

00001

132181

 สามเณรรณชัย ด้วงเม้า

มิถุนายน  2533

นครสวรรค์

4

7051041058

00001

132182

 สามเณรสุวัฒน์ พิชัย

13 มิถุนายน  2535

นครสวรรค์

5

7051041062

00001

132183

 สามเณรธีระพงษ์ สรญา

14 สิงหาคม  2534

เชียงราย

6

7051041068

00001

132184

 สามเณรมานพ แสนวงษ์ใน

กรกฎาคม  2535

นครสวรรค์

7

7051041071

00001

132185

 สามเณรธนรัตน์ ขนันดูล

พฤษภาคม  2535

ศรีสะเกษ

8

7051041072

00001

132186

 สามเณรธรรมรัตน์ เนื้อไม้

สิงหาคม  2535

ร้อยเอ็ด

9

7051041074

00001

132187

 สามเณรพีระพล ทรงเครื่อง

20 กุมภาพันธ์  2535

นครสวรรค์

10

7051041132

00001

132188

 สามเณรอภิชาติ พงษ์ษา

14 ตุลาคม  2535

กำแพงเพชร

11

7051041172

00001

132189

 สามเณรเอกพันธ์ บุญเต็ม

พฤษภาคม  2536

ศรีสะเกษ

12

7051041257

00001

132190

 สามเณรเลิศชัย  ภูมิมาสูงเนิน

30 ธันวาคม 2535

สุรินทร์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:07 น.)