ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 13/2552

 

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

ที่

เลขประจำ

ตัวนักเรียน

รบ. 1-ต

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ภูมิลำเนา

ชุดที่

เลขที่

1

00885

00001

132151

พระสมหมาย  ผู้มีสัตย์

21 พฤษภาคม 2531

ศรีสะเกษ

2

01026

00001

132152

สามเณรประจักษ์  วิสัยบูลย์

พฤศจิกายน  2534

ร้อยเอ็ด

3

01033

00001

132153

สามเณรสงกรานต์  แก้วอ่ำ

11  เมษายน  2535

พิจิตร

4

01035

00001

132154

สามเณรอมรวิทย์  ยิ้มเข็ม

15  กุมภาพันธ์  2535

นราธิวาส

5

01135

00001

132155

สามเณรพิทักษ์  สุขจันทร์

มีนาคม  2534

ศรีสะเกษ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:08 น.)

 
kiriwong_QR