ผลการเรียน

ม.6 รุ่นที่ 12/2549

 

ม.๖ รุ่นที่ ๑๒/๒๕๔๙

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปัจจุบันจบการศึกษา

สามเณรสวัสดิ์  พิชัย

กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

นครสวรรค์

ศน.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง
มมร.กำแพงเพชร

สามเณรชัยพร  อินต๊ะปัญญา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

เชียงราย

ค.บ. คณิตศาสตร์
ม.ราชภัฎนครสวรค์

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:08 น.)

 
kiriwong_QR