ผลการเรียน

ม.3 รุ่นที่ 20/2557

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่

เลขประจำตัว

นักเรียน

ปพ. 3-3

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ชุดที่

เลขที่

1

7055041402

00003

059053

สามเณรณัฐวุฒิ  พึ่งวอน

25 สิงหาคม 2542

2

7055041404

00003

059054

สามเณรธันยธรณ์  วิมุกตายน

22 มีนาคม 2542

3

7055041406

00003

059055

สามเณรเนวิน  โพไข่

4 พฤษภาคม 2543

4

7055041407

00003

059056

สามเณรปณิธาน  อินไชย

3 กุมภาพันธ์ 2543

5

7055041408

00003

059057

สามเณรพงศธร  อรรควงศ์

26 พฤษภาคม 2542

6

7055041410

00003

059058

สามเณรมงคล  คำภาชาติ

1 พฤศจิกายน 2542

7

7055041411

00003

059059

สามเณรวรุตม์  อ่อนน้อม

11 กันยายน  2542

8

7055041414

00003

059060

สามเณรไววิทย์  ผาลา

19 มีนาคม 2543

9

7055041415

00003

059061

สามเณรศรัญญู  ศรีสุข

22 เมษายน 2541

10

7055041421

00003

059062

สามเณรอริยะ  เฮงตระกูล

2 มกราคม 2543

11

7055041445

00003

059063

สามเณรศรันย์  พีระพิฤกษ์

11 พฤศจิกายน 2542

12

7056041481

00003

059064

สามเณรวีระชัย  มีใส

22 มิถุนายน 2542

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:35 น.)

 
kiriwong_QR