ม.3 รุ่นที่ 19/2556

3.1 รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่

เลขประจำตัว

นักเรียน

ปพ. 3:3

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ชุดที่

เลขที่

1

70541356

00003

059035

สามเณรกิตติศักดิ์  วิลัยเกษ

24 พฤศจิกายน 2541

2

70541357

00003

059036

สามเณรแก้วมาคูณ  วิสัยบูลย์

12 กรกฎาคม 2542

3

70541359

00003

059037

สามเณรจิตรกร  ไสยจรัญ

11 พฤษภาคม 2542

4

70541361

00003

059038

สามเณรธนวัฒน์  ครุฑวงษ์

14 ตุลาคม 2541

5

70541362

00003

059039

สามเณรบัญชา  บุญสอน

8 สิงหาคม 2541

6

70541363

00003

059040

สามเณรบุญนำโชค  แซ่โค้ว

8 มีนาคม 2540

7

70541364

00003

059041

สามเณรปฏิภาน ปลดทุกข์สิ้น

10 พฤศจิกายน 2541

8

70541365

00003

059042

สามเณรปภาวิน  สมพร

7 กรกฎาคม 2542

9

70541369

00003

059043

สามเณรชินพัฒน์  อุส่าห์

20 พฤษภาคม 2542

10

70541370

00003

059044

สามเณรรติพงษ์  พวงจันทร์

30 ตุลาคม 2541

11

70541371

00003

059045

สามเณรศิวัช  สกิจโกศล

19 มกราคม 2541

12

70541375

00003

059046

สามเณรอิทธิกร  สังขธรรม

8 ธันวาคม 2541

13

70541376

00003

059047

สารเณรศราวุธ  แสนคาน

19 มิถุนายน 2542

14

70551423

00003

059048

สามเณรวิวรรธน์  แว่นแก้ว

21 สิงหาคม 2542

15

70551425

00003

059049

สามเณรอุทัย  รามณี

25 ตุลาคม 2541

16

70561457

00003

059050

สามเณรธนาคาร  ศรีเจริญสุข

30 กันยายน 2541

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:35 น.)