ม.3 รุ่นที่ 18/2555

5.1 รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่

เลขประจำตัว

นักเรียน

ปพ. 3:บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ชุดที่

เลขที่

1

7053041303

00003

059007

สามเณรคณิน  คำสนอง

16 มกราคม 2541

2

7053041306

00003

059008

สามเณรชาญชัย  พิลาวัลย์

21 กุมภาพันธ์ 2541

3

7053041309

00003

059009

สามเณรดิษย์  สิงห์คา

27 มกราคม 2541

4

7053041310

00003

059010

สามเณรโทมิอากิ  ฟูจิโอก้า

26 มีนาคม 2541

5

7053041312

00003

059011

สามเณรธนันท์  บุญเหมาะ

17 กรกฎาคม 2540

6

7053041313

00003

059012

สามเณรธวัชชัย  จินดาศรี

13 ตุลาคม 2540

7

7053041316

00003

059013

สามเณรนันทวัฒ์  ชูประชัย

20 กุมภาพันธ์ 2541

8

7053041318

00003

059014

สามเณรพงศกร  นันตา

16 กรกฎาคม 2540

9

7053041319

00003

059015

สามเณรพนัสชัย  พิชัย

22 พฤษภาคม 2539

10

7053041321

00003

059016

สามเณรพัทธพล  พัดเพ็ง

12 พฤศจิกายน 2540

11

7053041323

00003

059017

สามเณรศราวุธ  หินหาดหงษ์

5 สิงหาคม 2540

12

7053041324

00003

059018

สามเณรสตีเวน  แลมเบิร์ต

22 กรกฎาคม 2540

13

7053041325

00003

059019

สามเณรสมหวัง  ศรีวิไล

12 ตุลาคม 2540

14

7053041327

00003

059020

สามเณรอนันตชัย  ทสพร

29 ตุลาคม 2540

15

7053041329

00003

059021

สามเณรอินธิโรจน์  อะนัน

2 กุมภาพันธ์ 2540

16

7054041377

00003

059022

สามเณรไชยวัฒน์  อรรควงษ์

21 กันยายน 2540

17

7054041378

00003

059023

สามเณรพิเชษฐ์  สนามชัย

10 สิงหาคม 2540

18

7055041426

00003

059024

สามเณรวรวุฒิ  แก้วจันทร์

4 กันยายน 2540

19

7055041427

00003

059025

สามเณรพัฒนศักดิ์  นามโคตร

24 เมษายน 2541

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:36 น.)