ม.3 รุ่นที่ 17/2554

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่

เลขประจำตัว

นักเรียน

รบ. 1-ต

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ชุดที่

เลขที่

1

7052041206

00001

326176

สามเณรกิตติ  แก้วแจ้ง

18 พฤษภาคม 2539

2

7052041207

00001

326177

สามเณรกิตติชัย  แซ่อุย

4 พฤศจิกายน 2539

3

7052041209

00001

326178

สามเณรชัยธวัช  วรเลิศ

28 ตุลาคม 2539

4

7052041210

00001

326179

สามเณรณรงค์เดช  เสวตพยัคฆ์

6 ตุลาคม 2539

5

7052041211

00001

326180

สามเณรธงชัย  จ่างพัด

11 มีนาคม 2540

6

7052041215

00001

326181

สามเณรประพันธ์  หาญไชย

31 สิงหาคม 2539

7

7052041218

00001

326182

สามเณรปิยะวงค์  พินิจเกสร

22 มิถุนายน 2539

8

7052041223

00001

326183

สามเณรศราวุธ  สิงจานุสงค์

19 ตุลาคม 2539

9

7052041224

00001

326184

สามเณรศิริพงษ์  สุขจันทร์

7 มิถุนายน 2539

10

7052041225

00001

326185

สามเณรศุภร  สุริยะเลิศ

8 พฤศจิกายน 2539

11

7052041226

00001

326186

สามเณรสัญญา เรืองเจริญ

11 พฤศจิกายน 2539

12

7052041227

00001

326187

สามเณรสิทธิพงษ์  วรรณโนรี

8 กรกฎาคม 2537

13

7052041228

00001

326188

สามเณรสุริยะ  ขนันดูล

24 ตุลาคม 2538

14

7052041229

00001

326199

สามเณรเสรีชัย  ว่องถิ่นภู

21 กรกฎาคม 2539

15

7053041331

00001

326190

สามเณรโชคอนันต์ ไลวงษ์

29 กุมภาพันธ์ 2539

16

7053041332

00001

326191

สามเณรสราวุธ  แก้วจันทร์

21 พฤษภาคม 2539

17

7053041333

00001

326192

สามเณรสหรัส มณีวรรณ

17 สิงหาคม 2539

18

7054041381

00001

326193

สามเณรอานันท์  ซุนเฮงกุล

5 มีนาคม 2538

19

7054041397

00001

326194

สามเณรกมล  พงษ์โพธิ์งาม

12 พฤษภาคม 2540

20

7054041398

00001

32619

สามเณรภิเษก  สนเอี่ยม

3 พฤศจิกายน 2539

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:36 น.)