ม.3 รุ่นที่ 16/2553

 

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2553

ที่

เลขประจำตัวนักเรียน

ปพ. 1:3

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ภูมิลำเนา

ชุดที่

เลขที่

1

7051041175

00001

326159

สามเณรกิตติชัย  คัมมานนท์

สิงหาคม 2537

อุตรดิตถ์

2

7051041180

00001

326160

สามเณรทศพร ขำเดช

14  กันยายน 2535

นครสวรรค์

3

7051041185

00001

326161

สามเณรพงศกร  มะลิลา

27 กันยายน 2538

อุตรดิตถ์

4

7051041186

00001

326162

สามเณรภูมินทร์  สุดารินทร์

12 พฤศจิกายน 2538

กำแพงเพชร

5

7051041188

00001

326163

สามเณรสมพงษ์  เจ๊กผาจุก

22 พฤศจิกายน 2538

อุตรดิตถ์

6

7051041189

00001

326164

สามเณรสหภาพ  เพ็งสว่าง

9 กรกฎาคม 2537

นครสวรรค์

7

7051041201

00001

326165

สามเณรสิริพงษ์  สิงห์เงิน

20 มกราคม 2539

ขอนแก่น

8

7051041235

00001

326166

สามเณรเกรียงไกร  ผ่านอ้น

 8 กันยายน 2538

ชัยภูมิ

9

7051041241

00001

326167

สามเณรวรรชัย  แสงโส

12 พฤษภาคม 2538

กำแพงเพชร

10

7051041244

00001

326168

สามเณรสิทธิศักดิ์ สิงห์สวัสดี

30 มกราคม 2538

ศรีสะเกษ

11

7051041245

00001

326169

สามเณรอมรเทพ   อิสสระ

6 พฤศจิกายน 2537

นครสวรรค์

12

7051041286

00001

326170

สามเณรนนท์วัฒน์  ไกรรับ

28มกราคม 2539

ศรีสะเกษ

13

7051041287

00001

326171

สามเณรสงกรานต์ อนุชาติ

16 เมษายน 2539

บุรีรัมย์

14

7051041354

00001

326172

สามเณรอาบีล  รุ่งโรจน์

4  ตุลาคม  2537

นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:36 น.)