ม.๓ รุ่นที่ 14/2551

3

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551

ที่

เลขประจำ

ตัวนักเรียน

รบ. 1-ต

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ภูมิลำเนา

ชุดที่

เลขที่

1

01057

00001

320101

สามเณรสมคิด  มีเทียม

20  ธันวาคม  2536

พิจิตร

2

01113

00001

320102

สามเณรจักรกฤษ  ครุฑหอม

เมษายน  2536

นครสวรรค์

3

01118

00001

320103

สามเณรกฤษณะ  บุญมา

29  พฤศจิกายน  2536

นครสวรรค์

4

01119

00001

320104

สามเณรทศพร  มาชื่น

29  มีนาคม  2537

พิจิตร

5

01125

00001

320105

สามเณรวงศกร  สาคร

31  พฤษภาคม  2536

พิจิตร

6

01121

00001

320106

สามเณรเทพชัย  บุญธรรม

31  สิงหาคม  2536

อุทัยธานี

7

01126

00001

320107

สามเณรโยธิน  เรือนสิทธิ์

15  มกราคม  2537

เชียงราย

8

01127

00001

320108

สามเณรขวัญ  ใจบุญลือ

31  พฤษภาคม  2534

ชลบุรี

9

01128

00001

320109

สามเณรจีระยุทธ  สุขสมจิต

16  กันยายน  2536

กรุงเทพ

10

01129

00001

320110

สามเณรศุภกิจ  แก้วไพฑูล

เมษายน 2537

นครสวรรค์

11

01178

00001

320111

สามเณรอรุณ  ไมยปั่น

เมษายน  2536

สกลนคร

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:35 น.)