ม.3 รุ่นที่ 13/2550

 

รายชื่อผู้จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550

ที่

เลขประจำ

ตัวนักเรียน

รบ. 1-ต

ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ภูมิลำเนา

ชุดที่

เลขที่

1

01045

00001

326022

สามเณรคุณากร  เพ็งไธสง

พฤษภาคม  2535

บุรีรัมย์

2

01047

00001

326023

สามเณรมัฆวาน  อินทสิทธิ์

10  มีนาคม  2536

อุทัยธานี

3

01052

00001

326024

สามเณรก้องศักดิ์  สุขล้ำ

22  ตุลาคม  2535

เพชรบูรณ์

4

01053

00001

326025

สามเณรรณชัย  ด้วงเม้า

มิถุนายน  2535

นครสวรรค์

5

01051

00001

326026

สามเณรอดิศักดิ์  พูลสวัสดิ์

22  มีนาคม  2533

นครสวรรค์

6

01058

00001

326027

สามเณรสุวัฒน์  พิชัย

13  มิถุนายน  2535

นครสวรรค์

7

01059

00001

326028

สามเณรอนาวิล  เจริญทัศน์

20  พฤษภาคม  2535

กรุงเทพ

8

01060

00001

326029

สามเณรวันชัย  สุขแจ่ม

ธันวาคม  2534

นครสวรรค์

9

01062

00001

326030

สามเณรธีระพงษ์  สรญา

14  สิงหาคม  2534

เชียงราย

10

01066

00001

326031

สามเณรเทวา  สีหานาม

15  ธันวาคม  2535

ร้อยเอ็ด

11

01067

00001

326032

สามเณรอดุลย์  สู้รักรัมย์

6  พฤษภาคม  2535

ร้อยเอ็ด

12

01068

00001

326033

สามเณรมานพ  แสนวงษ์ใน

2  กรกฎาคม  2535

นครสวรรค์

13

01069

00001

326034

สามเณรอนุชา  จ่าพบ

27  เมษายน  2535

ร้อยเอ็ด

14

01070

00001

326035

สามเณรเจ็ดมณี  จำปาห้อย

25  กรกฎาคม  2535

ร้อยเอ็ด

15

01071

00001

326036

สามเณรธนรัตน์  ขนันดูล

2  พฤษภาคม  2535

ศรีสะเกษ

16

01072

00001

326037

สามเณรธรรมรัตน์  เนื้อไม้

2  สิงหาคม  2535

ร้อยเอ็ด

17

10173

00001

326038

สามเณรอนันต์  เทียนบัว

22  กรกฎาคม  2535

นครสวรรค์

18

01074

00001

326039

สามเณรพีระพล  ทรงเครื่อง

20  กุมภาพันธ์  2535

นครสวรรค์

19

01123

00001

326040

สามเณรพงษ์พัฒน์  คำลือ

22  กรกฏาคม  2535

น่าน

20

01130

00001

326041

สามเณรสุธี  พริ้งเพลิด

23  ธันวาคม  2535

กรุงเทพ

21

01132

00001

326042

สามเณรอภิชาติ  พงษ์ษา

14  ตุลาคม  2535

กำแพงเพชร

22

01133

00001

326043

สามเณรนัฐพันธ์  ปันจา

4  สิงหาคม  2535

น่าน

23

01171

00001

326044

สามเณรสมพงษ์  คงครง

20  เมษายน 2535

กาฬสินธุ์

24

01172

00001

326045

สามเณรเอกพันธ์  บุญเต็ม

6  พฤษภาคม 2536

ศรีสะเกษ

25

01173

00001

326046

สามเณรกิตติศักดิ์  ไกรรับ

17  พฤษภาคม  2536

ศรีสะเกษ

26

01174

00001

326047

สามเณรธนกร  เศรษฐการมงคล

6  เมษายน  2535

พิจิตร

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:35 น.)