ม.3 รุ่นที่ 12/2549

ม.๓ รุ่นที่ ๑๒/๒๕๔๙

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 สามเณรเกียรติศักดิ์ แจ้งสว่าง

 ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔

 นครสวรรค์

๒๕๔๙

 สามเณรเฉลิมพล  ฮวดกระโทก

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

 นครสวรรค์

๒๕๔๙

 สามเณรณรงค์  ชาวสวน

 ๒๓ เมษายน ๒๕๓๕

 ร้อยเอ็ด

๒๕๔๙

 สามเณรทินกร  สีจันทร์

 ๙ มีนาคม ๒๕๓๔

 หนองคาย

๒๕๔๙

 สามเณรประจักษ์  วิสัยบูลย์

 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

 ร้อยเอ็ด

๒๕๔๙

 สามเณรมงคลชัย  พรรษามี

 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๔

 ร้อยเอ็ด

๒๕๔๙

 สามเณรสงกรานต์  แก้วอ่ำ

 ๑๑ เมษายน ๒๕๓๕

 พิจิตร

๒๕๔๙

 สามเณรอมรวิทย์   ยิ้มเข็ม

 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

 นราธิวาส

๒๕๔๙

 สามเณรเอกพจน์   หอมสะอาด

 ๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

 พิจิตร

๒๕๔๙

๑๐

 สามเณรสมหมาย  ผู้มีสัตย์

 ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑

 นครสวรรค์

๒๕๔๙

๑๑

 สามเณรอดิเทพ  หอมขุนทศ

 ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๙

๑๒

 สามเณรภานุวัฒน์  สมัครเขตการณ์

 ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

 อุทัยธานี

๒๕๔๙

๑๓

 สามเณรจักรกฤษณ์  แก้วใส

 ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓

 นครสวรรค์

๒๕๔๙

๑๔

 สามเณรอานนท์ พินิจเกสร

 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔

 นครสวรรค์

๒๕๔๙

๑๕

 สามเณรพีรยุทธ งามผิว

 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๔

 นครสวรรค์

๒๕๔๙

๑๖

 สามเณรสังเวียน  คำลือ

 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๒

 นครสวรรค์

๒๕๔๙

  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:34 น.)